khi vật ở vị trí có li độ x bằng 2cos-pi/3 bằng1
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tám 2019
Liên kết