1 tế bào có 2 cặp NST kí hiệu là AaBb giảm phân phát sinh giao tử . Nếu ở kì sau I, cặp NST Bb ko phân li sẽ tạo ra những giao tử nào? Các giao tử này tham gia thụ tinh với giao tử bình thường cho ra những dạng thể dị bội nào? Nếu ở kì sau II, có 1 tế bào con NST ko phân li thì kết thúc giảm phân sẽ cho ra những giao tử nào?
Thích
0 Trả lời
Close