số loại kiểu gen = tích số loại giao tử của bố và mẹ - 1 AAaa=> AA,Aa,aa; Aaaa=> Aa,aa => số loại KG= 3 x 2 - 1 = 5 Số loại KH= 2 vì 2 bên đều tạo aa=> A- và aaaa:))
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Chín 2018
Liên kết