Một loài thực vật lưỡng bội, anlen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen này nằm trên NST thường. Giao phấn cây thân cao với cây thân thấp thu được F1 gồm 50% cây cao, 50% cây thấp. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, trong các cây cao ở F2 có, số cây có KG dị hợp tử chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?
Thích
1 Trả lời
huynhhauhd
P Aa x aa F1 Aa aa F1 0,5Aa 0,5aa GPNN nên tính tần số alen A=0+0,5/2=0,25; a=0,75 F2 0,0625AA 0,375Aa 0,5625aa Aa/AA+Aa=0,375/1-0,5625=6/7
Cảm ơn    
24 Tháng Bảy 2018
Liên kết
minhhoang101101
giải thích giùm mình chỗ Aa/AA+Aa=6/7
Cảm ơn    
25 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close