Amin đơn chức có chứa vòng benzen. Khi cho X tác dụng với HCl thu được muối Y có công thức RNH3Cl.Cho a gam Y tác dụng với AgNO3 dư thu được a gam kết tủa. Hãy cho biết X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? Giúp em với ạ
1 Thích
0 Trả lời
Close