Biết $$\frac{(x^{2}+5x+6)e^{x}}{x+2+e^{-x}}dx=ae-b-ln\frac{ae+c}{3}$$ với a,b,c là các số nguyên và e là cơ số của logarit tự nhiên. Tính S=2a+b+c
Thích
0 Trả lời
Close