Tổng trở của đoạn mạch : Z =|ZL -Zc| = |50 - 200| = 150 ôm => I = U/Z = 200/150 = 4/3A
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Hai 2019
Liên kết