Câu 33: Hòa tan hết 18 gam hỗn hợp Q gồm Cu và Fe vào dung dịch chứa 1,15 mol HNO3 thu được dung dịch Q1 và khí NO duy nhất. Điện phân điện cực trơ dung dịch Q1 với cường độ I = 10A. Sau 5790 giây thì ngừng điện phân. Để yên cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Q2. Cho Mg vào dung dịch Q2, thu được dung dịch Q3 chứa 59,655 gam muối; 0,56 lít khí NO duy nhất (đktc) và chất rắn chỉ chứa 4,2 gam sắt. Cho NaOH dư vào Q3, thu được (a +0,01) mol khí (a>0). Giá trị của a là A. 0,003. B. 0,004. C. 0,005. D. 0,006.
1 Thích
0 Trả lời
Close