nH3PO4=0,2 ; nNaOH=0,5 => tỷ lệ 2,5:1 => sản phẩm: Na3PO4 (x mol) Na2HPO4(y mol) BT(Na) => 3x+2y=0,5 BT(P)=> x+y=0,2 => x=y=0,1 => m muối= 30,6 *nhanh hơn* vì NaOH hết nên nH2O=nNaOH=0,5, BTKL : mH3PO4+mNaOH=m muối + mH2O => m muối
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Hai 2020
Liên kết