vì Cu không tác dụng được với HCl nên nFe=nH2=0,3 23,2=mCu+mFe=)nCu=0,1 %Fe=0,3.56/23,2=72,41% %Cu=100%-72,41%=27,59% ta có: nH2SO4= 3nFe+ 2nCu=1,1 nH2SO4=V1.C%.D/98 =)V1=59,78ml nSO2=1,5nFe+nCu=0,55=)V2=0,55.22,4=12,32 lít m=mFe2(SO4)3+mCuSO4=76
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Năm 2019
Liên kết