đầu tiên có n Cl2 p/ứ = (5.763-2) :71= 0.053 . suy ra số e Cl2 nhận là 0.106 =2nMg+ 3nAl+ 2nZn+ 3nFe. mặt khác nH2=0.05 suy ra e kim loại cho = 2nMg+ 3nAl +2nZn +2nFe= 2nH2= 0.1. lấy hiệu đc nFe= 0.006, tìm đc %mFe
Cảm ơn     2
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết