a, mchất rắn kh tan=mAg=2,16g => m(Al,Fe)=2,22g Có hpt : 27nAl +56nFe=2,22 1,5nAl + nFe=1,344:22,4( viết ptpu là thấy nhé) => nAl=0,02 mol và nFe=0,03 mol => m từng kim loại => % b, từ ptpu ta có : nHCl= 3nAl + 2nFe= 3.0,02 +2.0,03=0,12 mol => mHCl=4,38g => mddHCl=21,9g => V=m/d=21,9/1,1=19,9ml
Cảm ơn     2
Bình luận
25 Tháng Hai 2020
Liên kết