2Al + 3H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + 3H2 0,3mol 0,45mol 0.15mol 0.45mol a) VH2=0,45.22,4=10,08l b) mAl2(SO4)3=0,15.342=51.3g c) mH2SO4=0,45.98=44,1g
Cảm ơn     1
Bình luận
11 Tháng Năm 2019
Liên kết