Số đường chéo cuả bát giác đều là : 8C2 -8 = 20 Số tam giác tạo thành từ 3 đường chéo là: 20C3=1140
Cảm ơn    
Bình luận
04 Tháng Tám 2018
Liên kết