BD=SIN(CAD)* a can3 *2 AC=sin(ABD)*A CĂN 3 *2 S HÌNH THOI =TÍCH HAI ĐƯỜNG CHÉO/2 tính bb' xét tam giác AC'D' VUÔNG CÓ AD'=A CAN 3/TAN 30 ĐỘ(GÓC GIỮA AC' VÀ (AA'D'D)) XÉT TAM GIÁC ADD' VUÔNG BB'=CĂN( AD' BÌNH-AD BÌNH) SUY RA THỂ TÍCH = BB *S HÌNH THOI NB'=BB'/2= d (N,A'MC)
Cảm ơn    
Bình luận
22 Tháng Tám 2018
Liên kết