Cho hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS. hòa tan 76g X vào 972g dd H2SO4 98% nóng thu được một khí A duy nhất và dd Y có nồng độ H2SO4 là 74,186%. Toàn bộ lượng khí A dẫn vào bình B đựng 500ml dd Ca(OH)2 1,2M. Sau khi pư kết thúc, lọc bỏ kết tủa, đem cân thì thấy bình B giảm 6g so với ban đầu. Tính thánh phần phần trăm về khối lượng của FeS trong hh X và nồng độ phần trăm của muối trong ddY.
1 Thích
0 Trả lời
Close