nNO=6,72/22,4=0,3 mol Fe + 4HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O a a a Al + 4HNO3-> Al(NO3)3 + 2H2O + NO b b b Gọi a,b là số mol Fe và Al => 242a+213b=67,7 a+b=0,3 =>a=0,13 mol b=0,17 mol mFe=0,13.56=7,28g mAl=0,17.27=4,59g
Cảm ơn     2
Bình luận
07 Tháng Tám 2019
Liên kết