Mình không hiểu rõ đoạn " đường trung tuyến AB cắt đường cao kẻ từ B tại I, I thuộc AD". !
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Tám 2019
Liên kết