Cho tam giác ABC và M,N là các điểm đc xác định bởi hệ thức vecto BM=vectoBC-2vectoAB và vectoCN=x vectoAC-vectoBC.Để 3 điểm A,M,N thẳng hàng thì x bằng bao nhiêu ?
Thích
0 Trả lời
Close