Cho tứ diện ABCD có AB=a, AC=b, AD=c và góc BAC=góc CAD= góc DAB=60. tính khoảng cách từ D đến (ABC)
Thích
0 Trả lời
Close