cho X và Y là hai nguyên tố ở chu kì 3. Nếu X nhường Y một e thì cả hai sẽ có cấu hình của khí trơ. a. Xác định nguyên tố X,Y b. Đốt 4,6g X trong Y2 dư rồi đem chất rắn thu được hòa tan vào 138,3ml H2O. Tính C% Của dung dịch thu được
Thích
0 Trả lời
Close