xác suất lấy 2 bánh mặn trong 1 lần lấy: 5C2/8C2 = x xác suất lấy 2 bánh ngọt trong 1 lần lấy: 3C2/8C2 = y xác suất cần tìm x⁴.y.5
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Tám 2018
Liên kết