Để phân biệt nước mắm có dùng chất bảo quản không người ta dùng cách nào sau đây? A. Giấy chỉ thị pH B. Giấm chua C. CaO khan D. H2SO4 loãng
2 Thích
0 Trả lời
Close