Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và KCl bằng điện cực trơ,ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, ở anot thoát ra 2,688 lit hỗn hợp khí đktc. nếu thời gian điện phân là 2ts thì thể tích khí thoát ra ở anot gấp 3 lần thể tích khí thoát ra ở catot (do cùng điều kiện), đồng thời ở khối lượng ở catot tăng 18,56g. Gía trị của m là?
1 Thích
0 Trả lời
Close