Ta xếp 8 hs nam thành 1 hàng có 8! cách. Giữa 8 hs nam vừa xếp có 9 chỗ để có thể xếp từng hs nữ vào sao cho k có 2 hs nữ nào gần nhau. Để xếp 4 hs nữ vào 9 chỗ có 9A4 cách. Vậy có 8!.9A4 cách xếp
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết