Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hoẹp gồm metanol và butan-2-ol được 30,8 gam CO2 và 18 gam H2O. Giá trụ của a là?
2 Thích
2 Trả lời
0355459275
Gọi số mol CH3OH là x, C4H7OH là y Viết pt cháy ta có hpt x+3y=30,8/44=0,7 2x+4y=18/18=1 Giải hệ có x=0,1; y=0,2 a=32.0,1+72.0,2=17,6(g)
Cảm ơn     2
11 Tháng Sáu 2019
Liên kết
AnVuDong
butan-2-ol mà bn chứ sao lại là C4H7OH???
Cảm ơn     2
11 Tháng Sáu 2019
Liên kết
0355459275
butan-2-ol là C4H7OH đó bạn
Cảm ơn     1
12 Tháng Sáu 2019
Liên kết
AnVuDong
Là rượu no bậc 2 mà sao là H7 đk bn H9 mà
Cảm ơn    
16 Tháng Sáu 2019
Liên kết
AnVuDong
Tính số mol của H2O và CO2 ra.nH2O-nCO2=n hỗn hợp bđ=0,3 mol. CTPT chung của hỗn hợp là CnH2n+2O. BT O : nO2= (2nCO2+nH2O-n hỗn hợp)/2=1,05 (vì ancol chỉ có 1 O nên nO trong ancol bằng tổng n ancol luôn). BTKL: m hỗn hợp bđ =30,8+18-1,05.32+15,2 g
Cảm ơn     2
Bình luận
11 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Close