BT m : m ancol = m ete + m h2o => m h2O =13.3-10.15=3.15=> n h2O=0.175.n ancol=2n h2o => n ancol = 2.0.175=0.35 mol => m trung bình của an col là 13.3/0.35=38 => CH3OH và C2H5OH
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Tám 2019
Liên kết