Tìm Z1: Do mCO2/mH2O = 11/6 => Z: no, hở: CnH2n+2Ok . CnH2n+2Ok +(3n+1-k)/2 O2 → nCO2 + (n+1)H2O. Ta có: n/(n+1) = 3/4 => n = 3=>(5-0,5k)/0,105 = (44+16k)/2,76 => k = 3 => Z1: C3H5(OH)3. Xác định X1, Y1: Do K1tb = 32.0,625 = 20 => có CH4 và RH => nCH4 = 0,24 mol. => X1 là CH3COOH => nCH3COONa : 0,24 mol => nRCOONa = 0,36 - 0,24 = 0,12 mol . Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O . CH3COONa + NaOH → Na2CO3 + CH4. RCOONa + NaOH → Na2CO3 + RH. (16.0,24+(R+1).0,12)/(0,24 +0,12) = 20 =>R =27 (C2H3). Do nX1 : nY1= 2 : 1 => A1: (CH3COO)2C3H5(OCOCH=CH2).
Cảm ơn     5
Bình luận
24 Tháng Năm 2019
Liên kết