Everybody feels sorry for him and says that "If only he ______ more time revising." A. should have spent B. would have spent C. had spent D. spent
2 Thích
3 Trả lời
roo1708
đáp án là C câu ước trong quá khứ
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
ptth13022004
C. (điều ước trái với thực tế trong quá khứ)
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
nguyenhaduy
Đây là câu điều kiện loại 3 nha, chọn đáp án C ạ
Cảm ơn    
Bình luận
15 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close