$ $ $ $ $cos(3x)(2cos(2x)+1)=\frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow$ $2cos(3x)cos(2x)+$ $cos(3x)=$ $\frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow$ $2[\frac{1}{2}(cos(3x-2x)+cos(3x+2x))]+$ $cos(3x)=$ $\frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow$ $cos(x)+cos(5x)+cos(3x)=\frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow$ $2sin(x)[cos(x) +cos(3x)+cos(5x)]= \frac{1}{2}.2sin(x) $ $\Leftrightarrow$ $2 cos(x) sin(x) +2cos(3x)sin(x) +2cos(5x)sin(x) =sin(x) $ $\Leftrightarrow$ $sin(2x)+2.\frac{1}{2}[sin(4x)-sin(2x)]+2.\frac{1}{2}[sin(6x)-sin(4x)]=sin(x) $ $\Leftrightarrow$ $sin(6x)=sin(x) $ $\Leftrightarrow$ $6x=x+k2π$ $hoặc $ $6x=π-x+k2π$ $\Leftrightarrow$ $ x=\frac{k2π}{5}$ $hoặc $ $x=\frac{π}{7}+\frac{k2π}{7}$
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Tám 2018
Liên kết