Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo 2 đường thẳng song song kề nhau và song song với Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 3cm, của N là 4cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 5cm. Ở thời điểm mà M cách vị trí cân bằng 1cm thì điểm N cách vị trí cân bằng là bao nhiêu?
1 Thích
0 Trả lời
Close