Hai số thực dương $x,y$ thỏa mãn$ 2^x + 2^y = 4$. GTLN của biểu thức$ P=(2x^2+y$)$(2y^2+x)+9xy=?$
Thích
0 Trả lời
Close