đáp án là C vì đây là cấu trúc câu as though/as if
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết