Hidrocacbon X có %H = 14,3%. Khối lượng phân tử của X bằng 60 g/mol. Tìm CTPT của X.
Thích
0 Trả lời
Close