Hòa tan 14.6g khí hidro clorua vào nước thu đc dd A. Chia dd A thành 2 phần bằng nhau : + Phần 1: Cho tác dụng với KCLO3 dư + Phần 2 : Cho tác dụng với KMnO4 dư. Tính thể tích khí clo sinh ra ở mỗi phần
Thích
0 Trả lời
Close