số mol oleum = 0.005. hoà tan có pư h2so4.3so3 + 3h20 -> 4h2so4 ban đầu trong dd có kl chất tan h2so4 = 10x20% = 2 g a% = ( 0,005x4x98 + 2) / 11.69
Cảm ơn     2
Bình luận
14 Tháng Sáu 2019
Liên kết