Bạn có thể tham khảo cách giải sau: - n muối = nNaOH = 0,2 -> M muối = 14,86/0,2 = 74,3 -> HCOONa (a) và CH3COONa (b) - BTNT Na: a + b = 0,2, (1) - BTKL: 68a + 82b = 14,86, (2) -> a = 0,11, b = 0,09 - dB/A = 0,7 < 1 -> A không là CH3OH, 2A - 18 = 0,7A -> A = 60 (C3H7OH) - nH2O = 0,2 = -> nA = 0,2 -> X gồm 2 este HCOOC3H7 (9,68 gam), CH3COOC3H7 (9,18 gam) Thông số 14,68 cho số lẻ, có lẽ bạn gõ nhầm, mình sử dụng thông số 14,86 nhé!
Cảm ơn    
Bình luận
14 Tháng Tám 2018
Liên kết