I didn't see anyone but I felt as though________. A. I have been watched B. I be watched C. I am watched D. I was being watched
1 Thích
2 Trả lời
roo1708
đáp án là D vì đây là trường hợp đặc biệt (tôi ko thấy bất cứ ai nhưng tôi cảm thấy như thể là tôi bị theo dõi)
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
baobinhgirl
tại sao ạ? giải thích giúp mình đi
Cảm ơn    
Bình luận
16 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close