I should really be starting my own business. A. It's about time I be starting my own business. B. It's high time I was starting my own business. C. It's time for me to have started my own business. D. I'd rather be starting my own business.
1 Thích
2 Trả lời
nguyenhaduy
Chọn đáp án C nha bạn. Cấu trúc: "It's time + for + O + to V"
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Tám 2019
Liên kết
baobinhgirl
dịch ra thì nghĩa của c có đúng không bạn
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close