It's high time we _______. A. to leave B. were leaving C. leave D. had left
1 Thích
5 Trả lời
roo1708
đề sai r thì phải, đáp án là left chứ
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
nguyenhaduy
Đáp án sai rồi, phải là "left" Hoặc "It's high time for us to leave"
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Tám 2019
Liên kết
LeroiMTP
để sai kìa bạn ơi phải là left hoặc for us to leave
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Tám 2019
Liên kết
baobinhgirl
Mình cũng nghĩ như các bạn nên mới hỏi
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Tám 2019
Liên kết
baobinhgirl
chắc đề sai thật, cảm ơn nhiều nha
Cảm ơn     1
Bình luận
16 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close