cho hàm số $f(x)= (a+1)(x+1)^4 -(2a-b+1 (x+1)^2-8a-4b$, biết $max f(x)$ trên (- vô cùng, 0) = f(-3). tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) $trên đoạn $[1/2, 3]$
Thích
0 Trả lời
Close