tỉ lệ cây hoa trắng là aa=200/5000=0,04 suy ra tỉ lệ alen a=0,2=>A=0,8 =>AA=0,8^2=0,64=64% => cây hoa đỏ thuần chủng = 64% x 5000=3200
Cảm ơn    
Bình luận
03 Tháng Hai 2020
Liên kết