a) Gọi các ghế làX1,X2,...X6 và Y1,Y2,...Y6 (Xn đối diện vs Yn,n từ 1-6) Xếp chỗ ngồi cho hs 2 trường có 2 cách ( có thể đổi dãy cho nhau) +) xếp 6 hs trường A vào X1,X3,X5,Y2,Y4,Y6=> có 6! cách xếp +) xếp 6 hs trường B vào Y1,Y3,Y5,X2,X4,X6=> có 6! cách xếp +)Hình ve cho dễ hiểu nha: X1(A) X2(B) X3(A) X4(B) X5(A) X6(B) Y1(B) Y2(A) Y3(B) Y4(A) Y5(B) Y6(A) VẬY có 2**6!*6!= 1036800 cách b) -Học sinh thứ 1 trường A có 12 cách chọn ghế=> chọn hs đối diện khác trường là trường B có 6 cách chọn - học sinh thứ 2 trường A còn 10 ghế để chon nữa (vì mất 2 ghế trên rồi) => hs thứ 2 trường B đối diện còn 5 cách -học sinh thứ 3 trường A còn 8 ghế để chon => hs thứ 3 đối diện còn 4 cách -Làm tượng tự vs các TH tiếp theo nha :blush: :blush: :blush: Kết quả ra là 33177600 cách :laughing:
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2018
Liên kết