Một vật có khối lượng m = 0,5 kg được với vận tốc ban đầu v0 bằng 6 m trên giây dọc theo một đường thẳng ABCD có hình dạng như hình vẽ độ chênh lệch độ cao giữa hai điểm A và C là H bằng 1,1 M hệ số ma sát trên đoạn đường thẳng CD là k = 0,6 cho g = 9,8 m trên giây bình Nếu bỏ qua ma sát trên đoạn đường cong ABC thì vật dừng lại tại D cách C một khoảng d 1 Tính vận tốc tại C và quãng đường D1 Nếu đến sát trên đoạn đường ABC thì vật dừng lại tại E cách C một khoảng d 2 = 0,7 m Hãy tính vận tốc tại C và công của lực ma sát trên đoạn ABC
Thích
0 Trả lời
Close