Quỹ đạo thẳng dài = 2A => A=5cm. Giờ mới học đến đây thì làm sao mà thi đại học???
Cảm ơn     1
Bình luận
07 Tháng Tám 2019
Liên kết