có nha (NH4)2SiO3 + 2H2O = 2NH4OH + H2SiO3
Cảm ơn    
Bình luận
18 Tháng Sáu 2019
Liên kết