Nếu đặt hiệu điện thế u1=U0coswt vào 2 đầu 1 cuộn dây và độ tự cảm L không đổi và điện trở thuần r khác không, không đổi thì công suất tiêu thụ trong cuộn dây là P. Nếu đặt hiệu điện thế u2=2U0coswt vào 2 đầu cuộn dây thì công suất trong cuộn dây là? A.4P B.P/4 C.căn2/P D.2P
Thích
0 Trả lời
Close