Ngâm một lá nhôm trong dung dịch CuSO4 thì sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng lá nhôm thay đổi như thế nào? Biết rằng lượng ion SO2-4 trong dung dịch đủ kết tủa hoàn toàn ion Ba2+ trong 26ml dung dịch BaCl2 0,02M A. Khối lượng lá nhôm giảm 0,048 gam B. Khối lượng lá nhôm tăng 0,024 gam C. Khối lượng lá nhôm giảm 0,024gam D. Khối lượng lá nhôm tăng 0,024gam
Thích
0 Trả lời
Close