ở một loài đv đực xy cái xx . cho cái lông trắng chân cao thuần chủng lai vs đực lông đen chân thấp tuân f chủng --.f1 100% k lông trắng cân cao .cho f1 lai phân tích -->fb : đực 50% lông trắng cân cao ; 50% lông đen chân cao ; cái :50% lông trắng cân thấp ;50% lông đen cân thấp . mỗi tính trạng do một gen quy định . xác định quy luật di truyền và kiểu gen f1,p
1 Thích
0 Trả lời
Close