ở một loài thực vật chiều cao do 4 gen không alen quy định DTPLĐL. sự có mặt của một alen trội làm chiều cao tăng 5 cm . cây thấp nhất có chiều cao 10 cm. a, xác định kiểu tổ hợp giao tử, kiểu gen. kiểu hình ở F1 b, xác định tỉ lệ cây có chiều cao 25cm ở F1 c, tỉ lệ cây có chiều cao 20cm có mấy kiểu gen.
1 Thích
0 Trả lời
Close